+48 535 822 425 | uslugi@obrobkacnc.com.pl
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Formed Pro Sp. z o. o.  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży na dostawy wyrobów lub sprzedaż usług zawieranych przez Formed Pro Sp. z o.o. (dalej „Formed pro” lub „Sprzedającym”).
 2. OWS Stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Formed pro, przy czym w sytuacji, kiedy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, lub zostały zapisane w zaakceptowanej ofercie handlowej w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia umowy lub oferty, a postanowienia OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie lub ofercie.
 3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Formed pro przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z Formed pro, o ile Strony nie zastrzegły inaczej lub nie postanowią inaczej przy zawarciu kolejnych umów sprzedaży.
 4. Regulaminy, wzorce umów, ogólne warunki umów drugiej strony umowy sprzedaży (Kupującego) zawartej z Formed pro nie wiążą Formed pro i ich stosowanie do tych umów zostaje w całości wyłączone.
 5. Niniejszych ogólnych warunków sprzedaży nie stosuje się do umów zawieranych z konsumentami.
  II. OFERTA
 1. W związku z otrzymaniem zapytania na produkcję wyrobów lub wykonanie usług zawartych w ofercie Formed pro pracownik działu handlowego przygotowuje ofertę na sprzedaż wyrobów lub usług. Oferta zawiera przynajmniej następujące informacje: nr oferty, symbol zapytania ofertowego lub jego data , nazwa wyrobu lub usługi, oferowana ilość, cena powiązana z ilością, możliwy czas wykonania od daty potwierdzenia zamówienia, termin ważności oferty.
 2. Standardowy okres ważności oferty wynosi 7 dni, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 3. Cena z oferty nie zawiera kosztów opakowania, transportu i jego ubezpieczenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 4. Dokumentacja techniczna, która jest przekazana w celu wykonania oferty powinna mieć formę elektroniczną w formatach plików dwg, dxf lub stp w skali 1:1. Dostarczenie dokumentacji w innych formatach lub jej częściowy brak może być powodem odrzucenia zapytania ofertowego lub wiązać się może z koniecznością dopłaty za jej sporządzenie lub uzupełnienie.
 5. Przekazanie dokumentacji przez Kupującego do Sprzedającego jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Kupującego, że dokumentacja stanowi jego własność i poprzez przekazanie dokumentacji Sprzedającemu nie zostały naruszone żadne prawa własności, patentowe lub inne związane z dokumentacją. 
III. ZAMÓWIENIE I UMOWA 

 1. Złożenie przez Kupującego zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedającego jest jednoznaczne z Zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Formed pro.
 2. Zamówienie Kupującego oznacza jednocześnie akceptację oferty Formed pro a także akceptację OWS w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie należy składać w formie pisemnej na adres Formed Pro lub w wersji elektronicznej na e-mail uslugi@obrobkacnc.com.pl lub e-mail imienny pracownika Formed pro, który wykonał ofertę.
 4. Zamówienie powinno zawierać: nr oferty, nazwę wyrobów/usługi, ilości, dane adresowe i kontaktowe, dane płatnika, NIP.
 5. Wprowadzenie przez Kupującego zmian w zamówieniu w stosunku do ostatniej oferty Formed pro lub dopisanie na zamówieniu nowych warunków wymaga wprowadzenia przez Formed pro korekty oferty. Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia przez obie strony skorygowanej oferty handlowej. Brak potwierdzenia przez Zamawiającego oferty z korektą jest jednoznaczne z tym, że umowa nie jest zawarta.
 6. Potwierdzenie zamówienie lub jego odrzucenie Formed pro prześle do Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
 7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji zmiany w zamówieniu nie będą uwzględniane, chyba że Formed pro wyrazi na to pisemną zgodę.
 8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, z przyczyn powstałych po stronie Kupującego, Formed pro ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi przez niego wszystkimi kosztami, w tym materiału, robocizny, oraz innymi kosztami poniesionymi w toku realizacji zamówienia.
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Termin realizacji zamówienia określony w ofercie handlowej jest aktualny w czasie trwania ważności oferty. Zamówienie otrzymane po upływie daty ważności wymaga korekty w tym także wyznaczenie nowego terminu realizacji.
 2. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o takiej sytuacji oraz wskazać nowy termin realizacji.
 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakość materiału powierzonego, nie jest zobowiązany do sprawdzanie jakości oraz zgłaszania wadliwości materiału.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki w jakości usługi wynikające ze złej jakości powierzonego materiału.
 5. Zamówiony i wykonany towar nie podlega zwrotowi.
V. ASPEKTY TECHNICZNE WYKONYWANIA WYROBÓW I USŁUG
 
  Uwagi ogólne

 1. Proces wytwarzania i kontroli produktów i usług w Formed pro odbywa się zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
 2. Jeżeli zamówienie nie określa szczegółowo, materiał (stal) jest zakupywany wg standardowych norm hutniczych.
 3. Sprzedający wykonując produkty lub usługi na zlecenie kupującego i/lub wg jego dokumentacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy konstrukcyjne lub technologiczne wynikające z przekazanej dokumentacji lub dyspozycji wykonania produktu lub usługi.
 4. Sprzedający wykonując produkty lub usługi na zlecenie kupującego i/lub wg jego dokumentacji nie ponosi odpowiedzialności za produkt końcowy, jego przeznaczenie, zastosowanie i bezpieczeństwo oraz ewentualne zagrożenia wynikające z jego użytkowania oraz naruszenia obowiązującego prawa.
 

  Cięcie laserowe 2D i 3D

 1. Sprzedawca gwarantuje wysoką jakość krawędzi cięcia po jednej stronie materiału. W przypadku blachy jest to strona wierzchnia arkusza a w przypadku profilu jego strona zewnętrzna.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość powstania gradu na stronie „odwrotnej” materiału. Standardowa oferta cenowa nie zawiera procesu usuwania gradu, zadziorów powstałych na materiale w trakcie procesu cięcia laserowego.
 3. Krawędzie cięcia blach o grubości powyżej 8 mm posiadają widoczne ślady cięcia wynikające z procesu technologicznego.
 4. W materiale w miejscu „wkłucia” wiązki tnącej powstaje ślad (odkształcenie materiału) wynikający z procesu technologicznego.
 5. W przypadku wycinania dużych elementów może nastąpić odkształcenie materiału wynikające z jego nagrzania.
 6. W przypadku braku wskazania umiejscowienia szwu profilu na dokumentacji produkcyjnej jest ono wybrane w sposób przypadkowy.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość powstania na materiale zarysowań od rusztu lasera, przyrządów lub narzędzi urządzeń i maszyn powstałych w wyniku procesu technologicznego.
 

  Gięcie na prasie krawędziowej lub giętarce trzpieniowej

 1. Elementy gięte wykonywane są z promieniem gięcia w przybliżeniu równym grubości blachy.
 2. W przypadku wykonywania gięcia materiału w miejscu leżących blisko otworów istnieje zagrożenie ich deformacji.
 3. Na powierzchniach materiału mogą powstać deformacje powierzchni wynikające z procesu gięcia
VI. PRAWO WŁASNOŚCI
 1. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą pełnej zapłaty ceny towaru lub usługi przez Kupującego.
 2. W przypadku zaległości w regulowaniu płatności przez Kupującego za poprzednie dostawy realizacja będących w toku umów albo wydanie już wyprodukowanych wyrobów lub usług może być wstrzymane do czasu dokonania stosownych płatności. Przedłużenie z tego powodu czasu realizacji umowy nie może być powodem naliczenia przez Kupującego kar za opóźnienie w realizacji.
VII. WYDANIE TOWARU
 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go Kupującemu.
 2. Wydaniem towaru Kupującemu jest zarówno przekazanie go do przedstawiciela Kupującego jak i do kuriera czy przewoźnika. Odpowiedzialność za towar w takich przypadkach przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru przez kuriera lub przewoźnika bez względu na fakt, kto jest zamawiającym i płatnikiem usługi transportowej.
 3. Wraz z wydaniem towaru /usługi następuje wydanie faktury VAT lub WZ
 4. Sposób i koszt pakowania wyrobów określa oferta handlowa. W przypadku braku takich zapisów gotowe wyroby o mniejszych gabarytach wydawane są w pudełkach kartonowych a wyroby duże i ciężkie na paletach dostarczonych przez Kupującego a jeżeli takich nie dostarczył na paletach Sprzedającego, których koszt zostanie doliczony do ceny wyrobu lub usługi.
 5. W czasie wydawania towaru przedstawiciel Kupującego jest zobowiązany do odbioru ilościowego i jakościowego wyrobów przeprowadzonego w obecności pracownika Sprzedającego.
 6. W przypadku wydawania wyrobów na paletach Sprzedający załaduje towar na samochód Kupującego
 7. Odbiór towaru jest możliwy w dni robocze tygodnia od godziny 7 do 15 w siedzibie Formed pro. Odbiór towaru w innych dniach lub godzinach jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu takiego terminu z pracownikiem Formed pro.
 8. Sprzedający ma prawo do naliczenia opłaty za składowanie wykonanych wyrobów lub przetworzonego materiału w przypadku nieterminowego odbioru przez Kupującego.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. O ile Strony nie uzgodniły terminu zapłaty obowiązuje płatność w formie przedpłaty przed wysłaniem towaru a w przypadku zgody na odroczony termin płatności wynosi on 14 dni kalendarzowych.
 2. Standardową formą zapłaty jest przelew pieniężny na rachunek bankowy Formed pro wskazany na ofercie lub fakturze VAT, bez pomniejszenia o jakiekolwiek opłaty, w tym, opłaty transferowe lub z tytułu polecenia zapłaty.
 3. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Formed pro.
 4. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń, kompensat lub odliczeń, bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Formed pro.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Sprzedawca pozostawia sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Odsetki będą liczone od daty wymagalności kwoty wskazanej w treści faktury Formed pro (daty terminu płatności).
 6. Płatności powinny być dokonywane przez Kupującego z wyraźnym oznaczeniem w tytule płatności numeru faktury Formed pro lub numeru potwierdzenia zamówienia.
IX. Reklamacje
 1. Zgłoszenie reklamacji ilościowych powinno nastąpić niezwłocznie po wydaniu towaru.
 2. Zgłoszenia reklamacji jakościowych należy dokonać do 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi.
 3. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres uslugi@obrobkacnc.com.pl i powinny zawierać szczegółowy opis niezgodności ewentualnie dokumentacje zdjęciową lub inne dokumenty pomocne dla Sprzedającego w rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia serwisowego.
 5. Sprzedający powiadomi Kupującego w formie pisemnej lub elektronicznej o wyniku rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania z reklamacją.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania naprawić zareklamowany towar lub wymienić na wolny od wad. Załatwienie reklamacji w wyżej wymieniony sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych roszczeń.
 7. W przypadku gdy pomimo ujawnionych wad Kupujący akceptuje towar jako wciąż spełniający jego wymagania Kupujący może zażądać obniżenia ceny. Zgoda Sprzedającego na obniżenie ceny zwalnia Sprzedającego z obowiązku wymiany lub naprawy wadliwego towaru.
 8. Reklamacja zostanie odrzucona jeżeli:
- wyroby były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami technicznymi,

- towar został niewłaściwie zastosowany,

- materiały lub towar zostały poddane dalszym procesom produkcyjnym,

- wady wyniknęły z uwagi na niewłaściwe składowanie,

- wady powstały w wyniku błędów projektowych,

- wady powstały w wyniku działania osób trzecich

- powstały w wyniku niezachowania zaleceń czy instrukcji Sprzedającego

 1. Jeżeli w dostarczonej partii towaru wady stwierdzono tylko w jej części, Kupujący ogranicza zwrot wyłącznie do tej części.  
 2. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Kupujący jest zobowiązany do jego przechowania w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub pogorszenie jego właściwości pod rygorem odrzucenia reklamacji.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie załadunku lub rozładunku.
 4. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez niego wobec Sprzedającego wszystkich zaległych należności.
 5. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedający może obciążyć Kupującego wszystkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego jest ograniczona do wysokości zapłaconej przez Kupującego ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Zamawiającego korzyści, ani odpowiedzialności za wady pośrednie lub następcze.
X. POUFNOŚĆ.
 1. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które otrzymała od drugiej strony w związku z realizacją kontraktu a wszelkie takie informacje strony będą uznawały za poufne.
 2. Żadna ze stron bez pisemnej zgody drugiej strony nie będzie kopiować, rozpowszechniać ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa.
 3. Każda ze stron podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł.
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Wszelkie zmiany treści OWS wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 3. Żadna ze stron zawartej umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z umowy, wynikające z siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było w uzasadniony sposób przewidzieć, a jeśli można było je przewidzieć, którego konsekwencjom Strona nim dotknięta nie mogła zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Do zdarzeń takich w szczególności można zaliczyć: wojnę oraz inne działania zbrojne, rozruchy i rebelie, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe czy cywilne, strajki, katastrofy naturalne w tym: pożary, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, zmiany legislacyjne i decyzje organów władzy publicznej, długotrwałe przerwy w dostawach mediów: energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych itd.
 4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny poszczególne postanowienia OWS staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Treść niniejszych OWS, udostępnia się Kupującym na stronie internetowej Formed pro oraz dołącza do ofert/potwierdzeń zamówień.
 6. Kupujący składając zamówienie u Sprzedającego akceptuje OWS jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania obowiązków zawartych w Umowie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie pomiędzy Stronami oraz w niniejszych OWS zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Miejscem wykonania umowy, jak i wynikających z nich obowiązków częściowych jest siedziba Formed pro.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego OWS jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w OWS. Podanie danych adresowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres formed-pro@formed-pro.pl lub też pisemnie na adres siedziby spółki.
 10. Ogólne warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 01-01-2019